Operat szacunkowy

Aby sporządzić operat szacunkowy, niezbędne są odpowiednie dokumenty. Możecie je Państwo dostarczyć we własnym zakresie (po otrzymaniu od nas ich wykazu), bądź też zlecić to nam (koszt wyceniany indywidualnie).

Przygotowanie operatu szacunkowego nieruchomości wymaga zachowania zdefiniowanej formy i treści, określonej przez regulacje prawne. Musi on przedstawiać całą procedurę działania rzeczoznawcy majątkowego, w wyniku której będzie określona wartość nieruchomości. Operat szacunkowy musi być przedstawiony na piśmie w postaci skoroszytu, z ponumerowanymi i zszytymi stronami.
Operat musi też zawierać datę jego sporządzenia, pieczęć z numerem uprawnień rzeczoznawcy i jego podpis. Tylko wówczas będzie miał funkcję dokumentu urzędowego.

ATM Wycena Nieruchomości - Białystok
ATM Wycena Nieruchomości - Białystok
ATM Wycena Nieruchomości - Białystok
ATM Wycena Nieruchomości - Białystok
ATM Wycena Nieruchomości - Białystok
ATM Wycena NIeruchomości - Białystok

Głównymi jego elementami są:

  • przedmiot i zakres wyceny – opisany na podstawie prowadzonej dla nieruchomości dokumentacji,
  • cel wyceny – opis celu opracowania operatu,
  • podstawa prawna (np. umowa z Klientem) i dokumenty określające nieruchomość (odpisy z ksiąg wieczystych, wyrysy map itp),
  • określenie ważnych dat,
  • opis stanu nieruchomości,
  • określenie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania,
  • analiza rynku nieruchomości pod kątem celu wyceny,
  • przedstawienie metody szacowania, sposobu wyceny,
  • przedstawienie toku obliczeń i jego wyniku,
  • podanie końcowej ceny nieruchomości.

Dodatkowo do operatu szacunkowego dołączane są wymienione w nim dokumenty oraz odpowiednie klauzule dotyczące wyceny nieruchomości.

Zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 121), operat szacunkowy może być wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154.