Dokumenty

Zależnie od charakteru wycenianej nieruchomości istnieje konieczność przedstawienia odpowiednich dokumentów. Pełne ich zestawienie jest ustalane indywidualnie pod kątem rodzaju zlecenia. Dokumenty powinny zostać dostarczone przez Klienta. W przypadku braku takiej możliwości, ich uzyskaniem zajmie się nasz rzeczoznawca. Cena usługi jest określana odrębnie dla każdego zlecenia.

Podstawowe dokumenty, które należy uwzględnić:

ATM Wycena Nieruchomości - Białystok

1. Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

 • dokument określający prawa do nieruchomości,
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wypis z mapy ewidencyjnej,
 • mapa zasadnicza,
 • pozostałe posiadane dokumenty (np. zawarte umowy itp.).
ATM Wycena Nieruchomości - Białystok

2. Wycena nieruchomości zabudowanych:

 • dokument określający prawa do nieruchomości,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • mapa zasadnicza,
 • pozostałe posiadane dokumenty (np. zawarte umowy itp.).
ATM Wycena Nieruchomości - Białystok

3. Wycena lokalu:

 • wypisy z rejestru lokali i kartoteki budynków,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • decyzja o sposobie użytkowania,
 • mapa ewidencyjna,
 • pozostałe posiadane dokumenty (np. zawarte umowy itp.).
ATM Wycena Nieruchomości - Białystok

4. Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • dokument mówiący o prawie do lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności lokalu,
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • pozostałe posiadane dokumenty (np. zawarte umowy itp.).