Klauzula informacyjna RODO do formularza kontaktowego

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest firma ATM WYCENA NIERUCHOMOŚCI Agnieszka Morawska z siedzibą przy ul. Czystej 16 L1, 15-462 Białystok, zwana dalej jako „Administrator”.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem e-mail: agnieszkamorawska@onet.pl

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora- udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego), a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty działające na zlecenie Administratora, w szczególności podmioty podejmujące czynności wymagające przetwarzania danych osobowych w celach: przedstawiania ofert handlowych, podejmowania działań zmierzających do zawarcia i wykonania ewentualnych umów, prowadzenia działań marketingowych.

5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, a po tym okresie, mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/ Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
5) prawo do przeniesienia danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO;
6)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art, 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
7) wycofania w każdej chwili zgody, w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości podjęcia działań przez Administratora na Pani/ Pana żądanie.